Opłaty

Odpady

Z dniem 1 sierpnia 2020 roku weszły w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Markach. Zmianie ulega system naliczania opłat, z opartego na liczbie mieszkańców, na system oparty o ilość zużytej wody na nieruchomości.

Stawka opłaty: 11,22 zł/m3 zużytej wody na nieruchomości.

Ilość zużytej wody z danej nieruchomości będąca podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowane średnie zużycie wody z nieruchomości, z wybranych przez właściciela nieruchomości trzech kolejnych okresów rozliczeniowych, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty, ustalone w oparciu o odczyt z wodomierza głównego, a obliczone w oparciu o następujący wzór:

Z = (W : O) x 30,42

gdzie poszczególne symbole oznaczają:       
Z – ilość zużytej wody z nieruchomości [m3],

W – suma zużytej wody z wybranych przez właściciela nieruchomości kolejnych okresów rozliczeniowych [m3],

O – suma liczby dni zużycia wody wynikających z wybranych przez właściciela nieruchomości kolejnych okresów rozliczeniowych,

30,42 – średnia liczba dni w miesiącu w roku kalendarzowym (365 dni : 12 miesięcy = 30,42).

Uzyskany wynik (Z) należy podać do trzech miejsc po przecinku.

 

Terminy wnoszenia opłat (od 1 sierpnia 2020 roku): do końca danego miesiąca kalendarzowego!

WYJĄTEK: opłaty za styczeń i luty wnosimy do końca lutego danego roku kalendarzowego.

 

UWAGA!

zmiany od 1 stycznia 2022 roku:

Okresem rozliczeniowym jest okres zużycia wody z danej nieruchomości pomiędzy kolejnymi następującymi po sobie odczytami w danym roku kalendarzowym wskazany na fakturze wystawionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Wprowadzony też zostaje górny, miesięczny limit opłaty za śmieci - 160,83 zł.
(zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 roku)

Zwolnienie "kompostownikowe" dla nieruchomości z zabudowie jednorodzinnej wynosi 2,12%.

 

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry