PSZOK

Odpady

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany przy ul. Dużej w Markach (za siedzibą OSP Marki). Obsługą PSZOK zajmują się pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Markach.

Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Markach

(Zarządzenie 0050.114.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2019 roku)

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Markach (dalej PSZOK).
 2. Korzystanie z usług PSZOK jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Prowadzącym PSZOK jest Gmina Miasto Marki z siedzibą przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, a zarządzającym Zakład Usług Komunalnych, z siedzibą przy ul. Lisa Kuli 3, 05-270 Marki.
 4. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00-19:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Z PSZOK mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Marki (dalej Korzystający).
 6. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach opłaty wnoszonej na rzecz Gminy Miasto Marki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 7. Korzystający zobowiązani są do:
  1. zapoznania się z treścią regulaminu,
  2. przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń obsługi PSZOK,
  3. samodzielnego wyładunku dostarczonych odpadów w miejscu (do odpowiedniego pojemnika) wskazanego przez obsługę PSZOK,
  4. niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki,
  5. zabezpieczania swojego pojazdu przed samodzielnym przemieszczeniem się.
 8. Korzystający zobowiązany jest okazać na żądanie obsługi PSZOK dokument potwierdzający wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Marki, nie starszy niż sprzed trzech miesięcy poprzedzających miesiąc dostarczenia odpadów.
 9. Obsługa PSZOK ma prawo do:
  1. żądania od Korzystających okazania dokumentów, o których mowa w pkt 8,
  2. wydawania poleceń Korzystającym, w szczególności co do miejsca wyładunku odpadów, czy sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
  3. odmowy przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z niniejszym regulaminem,
  4. weryfikowania (liczenia, ważenia itp.) odpadów limitowanych (przyjmowanych w ograniczonej ilości, wadze),
  5. przekazywania zebranych odpadów firmie odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 2 - Marki Centralne),
  6. prowadzenia ewidencji w postaci: adresu nieruchomości Korzystającego, z którego dostarczane są do PSZOK odpady budowlane (w tym gruz).
 10. Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia.
 11. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
  1. tworzywa sztuczne (butelki PET po wodzie i napojach, opakowania po płynach do prania, płukania, szamponach, artykuły gospodarstwa domowego z plastiku; miski, wiadra, itp., duże folie opakowaniowe, reklamówki, plastikowe pojemniki, kubki np. po jogurtach, serkach itp.),
  2. metal opakowaniowy (puszki aluminiowe i stalowe po napojach, sokach, konserwach, żywności),
  3. papier i kartony (opakowania z kartonu i papieru, książki, zeszyty, gazety, torby papierowe itp.),
  4. szkło (opakowania ze szkła białego i kolorowego np. butelki po sokach, mleku, napojach, winie, piwie, alkoholu, słoiki po dżemach, pokarmach dla dzieci, kawie, herbacie),
  5. opakowania wielomateriałowe (m.in. opakowania po płynnej żywności typu TETRAPACK itp.),
  6. styropian opakowaniowy (z wyłączeniem budowlanego oraz pochodzącego z działalności gospodarczej),
  7. odpady wielkogabarytowe (meble domowe, meble ogrodowe, elementy wyposażenia mieszkań, sprzęt sportowy, zabawki dziecięce, okna, drzwi, wózki i chodziki dziecięce, żyrandole, dywany, chodniki, wykładziny dywanowe i z tworzywa sztucznego, szafy, szafki, stoły, krzesła, wersalki, kanapy, fotele itp.),
  8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, odtwarzacze CD/DVD/BD, sprzęt hi-fi, wzmacniacze i elektryczne instrumenty muzyczne, komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne - tradycyjne i komórkowe, sprzęt AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory, odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi, narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia , narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki, czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne),
  9. baterie i akumulatory (baterie, akumulatory, akumulatory ołowiowe, akumulatory niklowo-kadmowe),
  10. chemikalia (rozpuszczalniki; kwasy; alkalia; odczynniki fotograficzne; środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy); farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne; farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27; detergenty zawierające substancje niebezpieczne; detergenty inne niż wymienione w 20 01 29; środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19),
  11. odpady zielone (trawa, liście, krzewy, gałęzie, kora drzew, kwiaty), w tym choinki (w miesiącach styczeń-luty),
  12. zużyte opony,
  13. odpady budowlane (w tym gruz) (odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowe materiały ceramiczne [glazura, terakota, gres], skute płytki ceramiczne, odpadowe płyty kartonowo-gipsowe, skute tynki, profile aluminiowe, odpadowy gips, pręty stalowe, odpady z drewna pochodzące z remontów lub rozbiórek, zmieszane odpady z budów i remontów [rurki plastikowe, rurki metalowe, płytki ceramiczne, tynki, tapety]).
 12. Korzystający może dostarczyć do PSZOK odpady budowlane (w tym gruz) nie więcej niż dwa razy w roku maksymalnie po 1m3 (jeden metr sześcienny).
 13. Do PSZOK mogą być dostarczane wyłącznie odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Marki oraz właściwie zabezpieczone.
 14. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu przez obsługę PSZOK zgodności z wykazem, o którym mowa w pkt 11, ich czystości, posegregowania, składu, zabezpieczenia, itp.
 15. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w opakowaniach oraz posiadać etykietę, umożliwiającą identyfikację.
 16. Na terenie PSZOK odpady wymienione w pkt 11 gromadzone są selektywnie, w szczelnych, zamykanych pojemnikach (beczkach, kontenerach), paletach, itp. przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów oraz w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
 17. Na terenie PSZOK w pomieszczeniu socjalnym znajduje się apteczka pierwszej pomocy.
 18. Teren PSZOK znajduje się pod stałym monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony oraz porządku, w tym bezpieczeństwa obsługi PSZOK i Korzystających.
 19. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej.
 20. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
 21. Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO , informuję iż:
  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Markach (05-270) al. Marsz. J. Piłsudskiego 95,
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl,
  3. celem przetwarzania danych osobowych Korzystającego jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6r ust. 2d i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  4. dane osobowe Korzystającego nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych,
  5. dane osobowe Korzystającego przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w lit. c oraz w okresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją celu ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
  6. Korzystającemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
  7. Korzystający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
  8. obowiązek podania przez Korzystającego danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  9. dane osobowe Korzystającego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 22. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego regulaminu można kierować do zarządzającego na adres jego siedziby.

LINK DO ZARZĄDZENIA

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03 wew. 700, 710, 720; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry