PSZOK

Odpady

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany przy ul. Dużej w Markach (za siedzibą OSP Marki). Obsługą PSZOK zajmują się pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Markach.

R E G U L A M I N

 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Markach

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Markach (dalej PSZOK).
 2. Korzystanie z usług PSZOK jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Prowadzącym PSZOK jest Gmina Miasto Marki z siedzibą przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, a zarządzającym Zakład Usług Komunalnych, z siedzibą przy ul. Lisa Kuli 3, 05-270 Marki.
 4. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00-19:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Z PSZOK mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Marki (dalej Korzystający).
 6. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach opłaty wnoszonej na rzecz Gminy Miasto Marki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 7. Korzystający zobowiązani są do:
  1. zapoznania się z treścią regulaminu,
  2. przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń obsługi PSZOK,
  3. samodzielnego wyładunku dostarczonych odpadów w miejscu (do odpowiedniego pojemnika) wskazanego przez obsługę PSZOK,
  4. niepozostawiania na terenie PSZOK dzieci bez opieki,
  5. zabezpieczania swojego pojazdu przed samodzielnym przemieszczeniem się,
  6. podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
  7. przekazywania odpadów do PSZOK zgodnie z przepisami aktów prawa miejscowego.
 8. Na żądanie obsługi PSZOK Korzystający, zamieszkujący w budynku:
  1. jednorodzinnym zobowiązany jest okazać nie starszy niż sprzed trzech miesięcy poprzedzających miesiąc dostarczenia odpadów dokument potwierdzający:
   1. obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Marki albo
   2. wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Marki,
  2. wielolokalowym (wielorodzinnym) zobowiązany jest okazać oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej (spółdzielni mieszkaniowej) potwierdzające wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Marki, lecz nie starsze niż sprzed trzech miesięcy poprzedzających miesiąc dostarczenia odpadów.
 9. Obsługa PSZOK ma prawo do:
  1. żądania od Korzystających okazania dokumentów, o których mowa w pkt 8,
  2. wydawania poleceń Korzystającym, w szczególności co do miejsca wyładunku odpadów, czy sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
  3. odmowy przyjęcia odpadów dostarczonych niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu i życiu ludzi,
  4. weryfikowania (liczenia, ważenia itp.) odpadów limitowanych (przyjmowanych w ograniczonej ilości, wadze),
  5. przekazywania zebranych odpadów firmie odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 2 - Marki Centralne),
  6. prowadzenia ewidencji w postaci: adresu nieruchomości Korzystającego, z którego dostarczane są do PSZOK odpady budowlane (w tym gruz) oraz zużyte opony
  7. sprawdzenia zgodności dostarczanych odpadów z wykazem odpadów wymienionym w pkt 11,
  8. odmowy przyjęcia odpadów w przypadku stwierdzenia, że:
   1. odpady pochodzą z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku zamieszkiwania na nieruchomości ludzi,
   2. ilość dostarczonych jednorazowo odpadów przekraczają możliwość ich wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
   3. odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej).
 10. Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia.
 11. W PSZOK przyjmowane są:
  1. tworzywa sztuczne (butelki PET po wodzie i napojach, opakowania po płynach do prania, płukania, szamponach, artykuły gospodarstwa domowego z plastiku; miski, wiadra, itp., duże folie opakowaniowe, reklamówki, plastikowe pojemniki, kubki np. po jogurtach, serkach itp.),
  2. metal opakowaniowy (puszki aluminiowe i stalowe po napojach, sokach, konserwach, żywności),
  3. papier i kartony (opakowania z kartonu i papieru, książki, zeszyty, gazety, torby papierowe itp.),
  4. odpady szklane (opakowania ze szkła białego i kolorowego np. butelki po sokach, mleku, napojach, winie, piwie, alkoholu, słoiki po dżemach, pokarmach dla dzieci, kawie, herbacie),
  5. opakowania wielomateriałowe (m.in. opakowania po płynnej żywności typu TETRAPACK itp.),
  6. odpady styropianu opakowaniowego (z wyłączeniem budowlanego oraz pochodzącego z działalności gospodarczej),
  7. odpady wielkogabarytowe (meble domowe, meble ogrodowe, elementy wyposażenia mieszkań, sprzęt sportowy, zabawki dziecięce, okna, drzwi, wózki i chodziki dziecięce, żyrandole, dywany, chodniki, wykładziny dywanowe i z tworzywa sztucznego, szafy, szafki, stoły, krzesła, wersalki, kanapy, fotele itp.),
  8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, odtwarzacze CD/DVD/BD, sprzęt hi-fi, wzmacniacze i elektryczne instrumenty muzyczne, komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne - tradycyjne i komórkowe, sprzęt AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory, odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi, narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia , narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki, czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne),
  9. baterie i akumulatory (baterie, akumulatory, akumulatory ołowiowe, akumulatory niklowo-kadmowe),
  10. chemikalia (rozpuszczalniki; kwasy; alkalia; odczynniki fotograficzne; środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy); farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne; farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27; detergenty zawierające substancje niebezpieczne; detergenty inne niż wymienione w 20 01 29; środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19),
  11. bioodpady (odpady zielone) (trawa, liście, krzewy, kora drzew, kwiaty),
  12. zużyte opony (z wyłączeniem opon pojazdów ciężarowych, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych itp.),
  13. odpady budowlane (w tym gruz) (odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowe materiały ceramiczne [glazura, terakota, gres], skute płytki ceramiczne, odpadowe płyty kartonowo-gipsowe, skute tynki, profile aluminiowe, odpadowy gips, pręty stalowe, odpady z drewna pochodzące z remontów lub rozbiórek, zmieszane odpady z budów i remontów [rurki plastikowe, rurki metalowe, płytki ceramiczne, tynki, tapety]),
  14. przeterminowane lekarstwa (odpady powinny być bez opakowań papierowych, pudełek itp.),
  15. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w
   szczególności igieł i strzykawek),
  16. odpady z drewna (czyste drewno z wycinki drzew, kłody, grube gałęzie, deski niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, palety, skrzynki, "choinki" - w miesiącach styczeń-luty),
  17. odzież i tekstylia,
  18. inne odpady zawierające rtęć (np. termometry rtęciowe).
 12. Korzystający może dostarczyć do PSZOK:
  1. odpady budowlane (w tym gruz) nie więcej niż dwa razy w roku maksymalnie po 1m3 (jeden metr sześcienny),
  2. zużyte opony nie więcej niż 4 sztuki raz na pół roku na mieszkańca.
 13. Do PSZOK mogą być dostarczane wyłącznie odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Marki oraz właściwie zabezpieczone, niezanieczyszczone innymi odpadami.
 14. Wymogi dotyczące dostarczanych, wybranych odpadów:
  1. bioodpady (trawa, liście, rośliny itp.) należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera,
  2. odpady wielkogabarytowe winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów,
  3. zużyte opony mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
 15. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu przez obsługę PSZOK zgodności z wykazem, o którym mowa w pkt 11, ich czystości, posegregowania, składu, zabezpieczenia, itp.
 16. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w opakowaniach oraz posiadać etykietę, umożliwiającą identyfikację.
 17. Na terenie PSZOK odpady wymienione w pkt 11 gromadzone są selektywnie, w szczelnych, zamykanych pojemnikach (beczkach, kontenerach), paletach, itp. przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów oraz w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
 18. Na terenie PSZOK w pomieszczeniu socjalnym znajduje się apteczka pierwszej pomocy.
 19. Teren PSZOK znajduje się pod stałym monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony oraz porządku, w tym bezpieczeństwa obsługi PSZOK i Korzystających.
 20. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej.
 21. PSZOK nie przyjmuje:
  1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
  2. materiałów budowlanych i rozbiórkowych zawierających m.in. papę, azbest, smołę, materiały ociepleniowe/izolacyjne w tym wełnę mineralną, watę szklaną, styropian, pokrycia dachowe itp.,
  3. części samochodowych np. zderzaków, reflektorów, części karoserii, foteli itp.,
  4. sprzętu budowlanego,
  5. odpadów poprodukcyjnych,
  6. opon z pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych,
  7. butli gazowych,
  8. gaśnic,
  9. odpadów, o których mowa w pkt 16, które nie posiadają etykiety, umożliwiającej ich identyfikację.
 22. Obsługa PSZOK prowadzi, w miarę posiadanych możliwości, dystrybucję worków na odpady segregowane (worki: żółte, zielone, niebieskie, brązowe). Korzystający z PSZOK może uzyskać maksymalnie jednorazowo do pięciu sztuk danego koloru worków na odpady, na nieruchomość jednorodzinną.
 23. Prowadzący oraz zarządzający PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym rozładunkiem odpadów, w tym rozładunkiem odpadów niewłaściwie zabezpieczonych, zabrudzeniem lub zniszczeniem odzieży w trakcie rozładunku odpadów, uszkodzeniem pojazdu Korzystającego przez pojazd lub postępowanie innego Korzystającego.
 24. Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję iż:
  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Markach (05-270) al. Marsz. J. Piłsudskiego 95,
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych osobowych,
  3. celem przetwarzania danych osobowych Korzystającego jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6r ust. 2d i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  4. dane osobowe Korzystającego nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych,
  5. dane osobowe Korzystającego przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w lit. c oraz w okresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją celu ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,
  6. Korzystającemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, zmiany lub ograniczenia przetwarzania,
  7. Korzystający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
  8. obowiązek podania przez Korzystającego danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  9. dane osobowe Korzystającego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 25. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego regulaminu można kierować do zarządzającego na adres jego siedziby.

LINK DO ZARZĄDZENIA

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry