Obowiązki mieszkańców

Odpady

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia Burmistrzowi Miasta Marki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie. Deklaracja opisana powyżej stanowi podstawę do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta zgodnie z ustawą musi być miesięczna, lecz do Rady Miasta Marki należy wybór częstotliwości uiszczania powyższej opłaty. W Markach opłatę należy uiszczać miesięcznie na koniec danego miesiąca kalendarzowego.

Zasadniczą zasadą w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi jest przejęcie przez gminy własności odpadów, a więc obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych.

Na właścicieli nieruchomości ustawa nakłada obowiązki zapewniania czystości i porządku poprzez:

  • wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
  • realizację innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie.

Uwaga! Gmina nie prowadzi odbioru odpadów powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek posiadania własnej umowy na wywóz odpadów.

Nieruchomości, gdzie na części zamieszkują mieszkańcy, a na części prowadzona jest działalność gospodarcza, mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na część zamieszkałą. Natomiast na część nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza mają obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą, który będzie odbierał odpady powstające podczas prowadzenia działalności.

Wyjątek:

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty na rzecz gminy, dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry