Poziomy odzysku i recyklingu

Odpady

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. b, c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy o:

  • miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych,
  • osiągniętych przez Gminę Miasto Marki oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy odzysku i recyklingu osiągnięte poziomy przez Gminę Miasto Marki

    Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Rok Nazwa instytucji
(wykonawca)
[%] dopusz. max. [%] dopusz. min. [%] dopusz. min.
2021

Miasto Marki (Remondis, Progres)

0,12% 35% 27,95%* 50% 90,23% 70%
2020 Miasto Marki (Remondis) 0,39% 35% 76,00% 50% 33,57% 70%
2019 Miasto Marki (Remondis) 0,00% 40% 58,44% 40% 48,81% 60%
2018 Miasto Marki
(Remondis)
0,20% 40% 45,17% 30% 52,56% 50%
2017 Miasto Marki
(Remondis)
0,015% 45% 34,12% 20% 66,55% 45%
2016 Miasto Marki
(LEKARO;
TOENSMEIER)
2,18% 45% 31,67% 18% 48,35% 42%
2015 Miasto Marki
(LEKARO;
TOENSMEIER)
2,89% 50% 31,17% 16% 100,00% 40%
2014 Miasto Marki
(LEKARO)
6,20% 50% 18,87% 14% 100,00% 38%
2013 Miasto Marki
(LEKARO)
18,90% 50% 27,28% 12% 98,77% 36%
2012
Miasto Marki
 
43,40% 75% 25,26% 10% 100,00% 30%

* 27,95% - zgodnie ze złożoną korektą z 3 czerwca 2022 roku sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok obliczono powyższe poziomy, przy czym ze względu na brak zatwierdzonego sprawozdania jednego z podmiotów, który realizował odbiory z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki (firma PROGRES Maciej Borowiecki), dane w działach VII i VIII powyższego sprawozdania (sprawozdania Gminy Miasto Marki) są niekompletne. Firma PROGRES Maciej Borowiecki pomimo wezwania skorygowała sprawozdanie po terminie, jednak nadal dane są niespójne z raportami miesięcznymi. Dodatkowo tutejszy Organ wystąpił do 11 przedsiębiorstw, do których były dostarczane przez firmę PROGRES Maciej Borowiecki odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Miasto Marki. Niestety nie wszystkie podmioty udzieliły informacji we wskazanym zakresie (zignorowanie pisma, bądź w odpowiedzi przekazały informacje, że wnioskowane dane przekazały do firmy PROGRES Maciej Borowiecki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 15.07 za I półrocze i do 15.01 za II półrocze i nie mają prawnego obowiązku tych informacji udzielać gminie). Z kolei wszystkie odpowiedzi i oświadczenia otrzymane na wystosowane wezwania posłużyły do skorygowania niniejszego sprawozdania, by najrzetelniej przedstawiało ono stan gospodarowania odpadami w Gminie Miasto Marki za 2021 rok. 

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry