Opłaty

Odpady

Z dniem 1 sierpnia 2020 roku weszły w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Markach. Zmianie ulega system naliczania opłat, z opartego na liczbie mieszkańców, na system oparty o ilość zużytej wody na nieruchomości.

Stawka opłaty: 11,22 zł/m3 zużytej wody na nieruchomości.

Ilość zużytej wody z danej nieruchomości będąca podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowane średnie zużycie wody z nieruchomości, z wybranych przez właściciela nieruchomości trzech kolejnych okresów rozliczeniowych, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty, ustalone w oparciu o odczyt z wodomierza głównego, a obliczone w oparciu o następujący wzór:

Z = (W : O) x 30,42

gdzie poszczególne symbole oznaczają:       
Z – ilość zużytej wody z nieruchomości [m3],

W – suma zużytej wody z wybranych przez właściciela nieruchomości kolejnych okresów rozliczeniowych [m3],

O – suma liczby dni zużycia wody wynikających z wybranych przez właściciela nieruchomości kolejnych okresów rozliczeniowych,

30,42 – średnia liczba dni w miesiącu w roku kalendarzowym (365 dni : 12 miesięcy = 30,42).

Uzyskany wynik (Z) należy podać do trzech miejsc po przecinku.


Terminy wnoszenia opłat (od 1 sierpnia 2020 roku): do końca danego miesiąca kalendarzowego!

WYJĄTEK: opłaty za styczeń i luty wnosimy do końca lutego danego roku kalendarzowego.


UWAGA!

Obowiązujący górny, miesięczny limit opłaty za śmieci - 208,91 zł (zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2023 roku).

zmiany od 1 stycznia 2022 roku:

Okresem rozliczeniowym jest okres zużycia wody z danej nieruchomości pomiędzy kolejnymi następującymi po sobie odczytami w danym roku kalendarzowym wskazany na fakturze wystawionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Zwolnienie "kompostownikowe" dla nieruchomości z zabudowie jednorodzinnej wynosi 2,12%.

zmiany od 1 stycznia 2023 roku:

Systemem zostają objęci właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają przyłącza wodociągowego oraz wodomierza głównego, ale mają własne ujęcie wody opomiarowane urządzeniem pomiarowym (licznikiem) zdalnie odczytywanym przez Wodociąg Marecki (w celu rozliczania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej).

zmiany od 1 stycznia 2025 roku:

Przestają być ryczałtowcami (składają deklarację DOK-1) właściciele nieruchomości, którzy spełniają jednocześnie trzy warunki:

1) brak jest możliwości wskazania trzech kolejnych okresów rozliczeniowych wykazujących zużycie wody,

2) nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1-2 lub 4 (Uchwały Nr XLII/501/2021 Rady Miasta Marki z dnia 13 grudnia 2021 roku), a z możliwych do wyboru okresów rozliczeniowych, w każdym przypadku spośród wybranych przez właściciela nieruchomości trzech kolejnych okresach rozliczeniowych, występuje tylko jeden okres wykazujący brak zużycia wody:

  • nieruchomość była zamieszkała przez okres krótszy niż wskazany w ust. 1 w roku kalendarzowym poprzedzającym rok uiszczenia opłaty,
  • nieruchomość była podłączona do sieci wodociągowej przez okres krótszy niż wskazany w ust. 1 w roku kalendarzowym poprzedzającym rok uiszczenia opłaty,
  • nieruchomość posiada urządzenie pomiarowe zdalnie odczytywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, założone na własne ujęcie wody w celu rozliczania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej przez okres krótszy niż wskazany w ust. 2 w roku kalendarzowym poprzedzającym rok uiszczenia opłatym,

3) suma ilości zużytej wody z tych trzech wybranych okresów rozliczeniowych wynosi maksymalnie 3 metry sześcienne.

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry