Prawo miejscowe

Odpady

Poniżej prezentujemy Państwu szereg uchwał Rady Miasta Marki regulujących system gospodarowania odpadami w Markach.

 

  • UCHWAŁA (Regulamin utrzymania czystości i porządku) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku poz. 5580) (ważna od 23.05.2023):

Uchwała Nr LXVI/704/2023 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki

 

  • UCHWAŁA (Metoda i stawka opłaty za gospodarowanie odpadami) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 roku poz. 11965, z 2024 roku poz. 3026):

od 1 stycznia 2022 roku:

Uchwała Nr XLII/501/2021 Rady Miasta Marki z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty

ZMIANA:

od 1 stycznia 2025 roku

Uchwała Nr LXXXII/824/2024 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/501/2021 Rady Miasta Marki z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

  • UCHWAŁA (Terminy uiszczania opłat) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 roku poz. 3157):

tekst jednolity: Uchwała nr XXXII/412/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  • UCHWAŁA (Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 roku poz. 6800, 12093, z 2021 roku poz. 11966, z 2022 roku poz. 11276, z 2023 roku poz. 1428, 11778):

Uchwała Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZMIANA:

Uchwała Nr XXVIII/346/2020 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZMIANA

od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

Uchwała Nr XLII/502/2021 Rady Miasta Marki z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZMIANA

od 1 stycznia 2023 roku:

Uchwała Nr LVIII/612/2022 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZMIANA

korekta wzorów deklaracji DOK-1R i DOK-2R:

Uchwała Nr LXIII/667/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZMIANA

od 1 stycznia 2024 roku (dodanie ust. 2b w §1):

Uchwała Nr LXXV/758/2023 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

  • UCHWAŁA (Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 roku poz. 8620):

tekst jednolity: Uchwała Nr XXXVIII/463/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XX/269/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  • UCHWAŁA (Podział Gminy na sektory) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 roku poz. 2717):

Uchwała Nr XXXVI/277/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie podziału gminy na sektory

 

  • UCHWAŁA (Górne stawki opłat) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku poz. 4459):

Uchwała nr LXV/690/2023 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Marki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

 

  • UCHWAŁA (Wymagania dla przedsiębiorcy - nieczystości ciekłe) (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku poz. 5579) (ważna od 23.05.2023):

Uchwała Nr LXVI/703/2023 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

  • UCHWAŁA (Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych)

Uchwała Nr XL/490/2021 Rady Miasta Marki z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  • ZARZĄDZENIE (Regulamin PSZOK)

Zarządzenie Nr 0050.21.2023 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Markach

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry