Usunięcie drzew lub krzewów

Zezwolenia Wnioski

Sposób załatwienia sprawy


ZGŁOSZENIE

Osoba fizyczna mierzy obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od ziemi i jeśli obwód przekracza wielkości podane poniżej to składa zgłoszenie:

 1. osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej muszą dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
  1. 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 2. oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew (w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia)
 3. wniesienie ewentualnego sprzeciwu przez organ (w terminie 14 dni od oględzin)

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

 1. imię, nazwisko i adres korespondencyjny wnioskodawcy;
 2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 3. rysunek lub mapkę, określającą usytuowanie drzew na nieruchomości

WNIOSEK

Jeśli drzewo wycinane jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą to trzeba złożyć wniosek

 1. Złożenie wniosku.
 2. Wizja lokalna w terenie z udziałem stron.
 3. Decyzja administracyjna.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Listownie na adres Urząd Miasta Marki Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95 lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój numer 13.

Wymagane dokumenty:

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach - dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
  2. nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 7. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji dla której jest on wymagany zgodnie a ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 8. projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianę drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
 9. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 10. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej); Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek podstawowy Gminy Miasto Marki: 91 8015 0004 0195 6412 2021 0001

Termin realizacji sprawy:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna sprawy:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy sprawy:

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.

Uwagi:

I. Nie nalicza się opłat za usunięcie:

 1. drzew lub krzewów, na których usuniecie nie jest wymagane zezwolenie;
 2. drzew lub krzewów , jeżeli usuniecie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 3. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego;
 4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 5. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 6. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  1. 120 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  2. 80 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 7. krzewu lub krzewów rosnacych w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 8. drzew lub krzewów z związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 9. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 10. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 11. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 12. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 13. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonywania i utrzymania tych urządzeń;
 14. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonu lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

II. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków (art. 83a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody).

III. Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody):

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  2. 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 5. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 6. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 7. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 8. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 9. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z walów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 10. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 11. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 12. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 13. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 14. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 15. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 16. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  1. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 ust. 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  2. inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 17. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 

Wszystkie druki znajdują się tu: https://marki.miasto.plus/

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry