Naruszenie stanu wody na gruncie

Zezwolenia Wnioski

Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

 1. właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
  1. zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
  2. odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.
 2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
 3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.
 4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.
 5. Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie

Sposób załatwienia sprawy

 • Wniosek może zostać złożony w Kancelarii Urzędu Miasta Marki (pokój 13) osobiście lub może być przesłany pocztą,
 • W toku postępowania przeprowadzane są oględziny ewentualnie dowód z opinii biegłego,
 • Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę właściciela nieruchomości;
 • wskazanie nieruchomości, na której nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie, a zwłaszcza zmiana kierunku i natężenia odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej lub roztopowej lub kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów wnioskodawcy;
 • wskazanie przyczyny zmiany stanu wody na gruncie i opis szkodliwego oddziaływania w wyniku tej zmiany na gruncie działki wnioskodawcy.
 • wskazanie daty (dzień, miesiąc i rok) dowiedzenia się o szkodliwym oddziaływaniu zmiany stanu wody na gruncie na działce wnioskodawcy.

Do wniosku załącza się następujące załączniki

 • tytuł prawny do gruntu wnioskodawcy
 • dokumentacja szkody na gruncie (fotografie, ekspertyzy)

Dodatkowe informacje

Druk wzoru wniosku dostępny jest w Urzędzie oraz na stronie BIP.

Opłaty

Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Termin załatwienia

W ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tryb odwoławczy

Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera wydana decyzja.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Wszystkie druki znajdują się tu: https://marki.miasto.plus/

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry