Rejestr Działalności Regulowanej

Zezwolenia Wnioski

Przedsiębiorca zamierzający na terenie miasta Marki prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Marki.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzi Burmistrz Miasta Marki. Wpis do powyższego rejestru oraz wszelkie zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta Marki na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

  1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy (NIP),
  3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Marki przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć (zgodnie z art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

  1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł [opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych] (opłata skarbowa za zmianę wpisu - 25,00 zł),
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.".

 

Wpis będzie dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Miasta Marki dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej,
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

 

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

Burmistrz wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Rejestr działalności regulowanej

WNIOSKI - znajdują się pod linkiem: https://marki.miasto.plus/

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry