Decyzje środowiskowe

Zezwolenia Wnioski

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Sposób załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja jest wydawana po uzyskaniu wymaganych ustawą opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Wniosek może zostać złożony w Kancelarii Urzędu Miasta Marki (pokój 13) osobiście lub może być przesłany pocztą.

Decyzja może zostać odebrane osobiście lub może zostać przesłane pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
 2. w przypadku ustanowienia pełnomocnika jego dane osobowe i adresowe.
 3. określenie rodzaju planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Załączniki wymagane do wniosku

 1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć odpowiednie załączniki wymienione w art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia, odniesiona do całości terenu winna zawierać dane określone w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym obejmujące:

 1. rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem),
 2. skala przedsięwzięcia (np. parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.) i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:
  • powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie
  • powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie
  • powierzchnia użytkowa planowanych obiektów,
 3. usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych i występujących w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej), dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres),
 4. dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu na którym planuje się lokalizację przedsięwzięcia oraz ewentualnych obiektów budowlanych, w tym pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną , określenie ewentualnych kolizji), opis istniejącej infrastruktury technicznej,
 5. walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu na którym planowane jest usytuowanie przedsięwzięcia,
 6. dane o możliwym zagrożeniu środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności do samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych,
 7. dane o przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 8. powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich,
 9. obsługa komunikacyjna:
  • lokalizacja wjazdu i wyjazdu,
  • ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją,
  • ilość samochodów osobowych (szt./dobę)
  • ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów (szt./dobę)
 10. dane o rodzaju technologii,
 11. dane o ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
 12. dane o rozwiązaniach chroniących środowisko,
 13. dane o rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym związane z:
  • emisją do powietrza
  • emisją hałasu
  • odprowadzaniem ścieków socjalno-bytowych
  • odprowadzaniem ścieków przemysłowych
  • odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych
  • gospodarką odpadami
 14. dane o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
 15. dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
 16. czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.
 17. ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 18. przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 19. pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Dodatkowe informacje

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta Marki oraz na stronie BIP.

Opłaty

Pobierana jest opłata skarbowa za:

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł

Zwolnione od opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego i procedurą w sprawie ocen oddziaływania na środowisko określoną w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tryb odwoławczy

Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera wydana decyzja.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 2. Rozporządzenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Wszystkie druki znajdują się tu: https://marki.miasto.plus/

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry