Bezdomne psy

Zezwolenia Wnioski

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
- prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części,
- prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek:

 1. Złożenie wniosku.
 2. Analiza dokumentacji.
 3. Decyzja administracyjna.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Listownie na adres Urząd Miasta Marki Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95 lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Marki, pokój numer 13.

Wymagane dokumenty:

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 2. określenie przedmiotu wykonywanej działalności
 3. obszaru działalności,
 4. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
 5. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
 6. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
 7. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia określa uchwała Nr LV/435/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm, część III poz. 44 pkt 1).

Termin realizacji

W ciągu miesiąca daty złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Uchwała Nr LV/435/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.

Uwagi

Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części mogą zostać udzielone na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż na 10 lat.Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Gminy Marki może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętemu zezwoleniem.

 

Wszystkie druki znajdują się tu: https://marki.miasto.plus/

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry