Usuwanie azbestu

Zezwolenia Wnioski

Wniosek o odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Mieszkańcy, którzy posiadają zdemontowane płyty azbestowe (eternit) lub planują demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowych w bieżącym roku, mogą skorzystać z bezpłatnego odbioru wyrobów zawierających azbest. W tym celu należy złożyć kompletny wniosek w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Wnioski złożone po tym terminie, będą możliwe do zrealizowania dopiero w roku następnym

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest powinien zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela nieruchomości posiadającego zdeponowane wyroby zawierające azbest, a także numer telefonu do kontaktu;
  • adres działki, na której znajdują się wyroby zawierające azbest wraz z nr ew. działki oraz obrębem;
  • tytuł prawny władania nieruchomością (nr Księgi Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu Wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach - dzierżawa, najem itp.);
  • ilość płyt azbestowo-cementowych (podane w m2 lub kg);
  • rodzaj odpadu: eternit falisty, płyty karo, inny odpad;
  • termin dostępności odpadu dla odbiorcy.

2. Do wniosku należy dołączyć Informację o wyrobach zawierających azbest według wzoru zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2018 r. Nr 8, poz. 31).

Opłaty

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 31).
  3. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki.

Termin składania dokumentów

Do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego, chyba że termin zostanie zmieniony.

Termin realizacji

Przedmiot niniejszego wniosku zostanie wykonany w ciągu roku kalendarzowego jedynie w przypadku uzyskania przez Gminę Miasto Marki dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gdzie złożyć wniosek:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
lub kancelaria - pok. 13

 

Wszystkie druki znajdują się tu: https://marki.miasto.plus/

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry