Wyposaż nieruchomość w odpowiednie pojemniki

Muszą one spełniać polską normę PN-EN 840-1:2013-05

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjętymi przez Radę Miasta Marki uchwałami, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów. Pojemniki należy zakupić, wynająć lub wydzierżawić.

Minimalna pojemność pojemników

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na nieruchomościach zamieszkałych, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności wskazanej w poniższej tabeli.

Wymagana minimalna pojemność pojemników na odpady komunalne w zależności do liczby mieszkańców korzystających z tych pojemników, zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXIV/678/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku poz. 2607) wynosi:

Lp. Liczba mieszkańców nieruchomości korzystających z pojemnika/ów Minimalna pojemność pojemnika/ów na odpady
1 1 - 3 120 litrów
2 4 - 7 240 litrów
3 8 - 12 480 listów
4 >12 należy zastosować odpowiednią wielokrotność pojemników wymienionych w wierszach 1-3

Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, wyposażający nieruchomość w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz w pojemniki na odpady zbierane selektywnie, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę wymagania określone w powyższej tabeli.

Indywidualne oznakowanie pojemników

Zgodnie z §5 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Uchwała Nr LXIV/678/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku), właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, korzystający w pojemników, zobowiązani są do indywidualnego ich oznakowania polegającego na naniesieniu na nich, w widocznym miejscu, adresu nieruchomości (to jest nazwa ulicy i numer porządkowy nieruchomości ze wskazaniem numeru lokalu, jeśli dotyczy - np. ul. Przykładowa 12B/3 albo sam numer porządkowy nieruchomości ze wskazaniem numeru lokalu, jeśli dotyczy - np. 12B/3) poprzez umieszczenie:

 1. wodoodpornej naklejki,
 2. wodoodpornego napisu (np. wykonanego farbą, markerem, itp.),
 3. oznaczenia w inny sposób zabezpieczonego przed:
  1. działaniem czynników atmosferycznych,
  2. łatwym jego uszkodzeniem, bądź zmianą.

Rodzaj pojemników - polska norma

Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości oraz odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemnik powinien być szczelny, a więc w szczególności nie może być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy oraz spełniać normę PN-EN 840-1:2013-05.

Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 litrów do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.

Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

Miejsca gromadzenia odpadów

Zgodnie z §7 ust. 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Uchwała Nr LXIV/678/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określa się sposób zgłaszania lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów przez właściciela nieruchomości:

 1. pisemnie na adres Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki al. Marszałka J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, lub
 2. drogą elektroniczną:
  1. na adres e-mail: urzad.miasta@marki.pl,
  2. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Marki, znajdującą się na platformie ePUAP.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej musi zawierać:

 1. adres nieruchomości, z której mają być odbierane odpady komunalne,
 2. wskazanie lokalizacji miejsca wystawiania odpadów komunalnych (np. altana śmietnikowa, skrzyżowanie ulic X i Y itp.),
 3. mapę sytuacyjną określającą lokalizację miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

29 marca 2023

Zdjęcie przedstawia pojemniki na odpady
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry