Złóż Deklarację

Odpady

UWAGA!
TERMIN NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI:
do 24 lutego 2022 roku

 

 

Deklaracje (wzory ważne od 1 stycznia 2022 roku):

 • DOK-1 dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej, jednorodzinnej, podłączonej do sieci wodociągowej i opomiarowanej.

DRUK DEKLARACJI DOK-1

 

 • DOK-1R dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej, jednorodzinnej:

  - niepodłączonej do sieci wodociągowej i nieopomiarowanej albo

  - nowo zamieszkałej albo

  - zamieszkałej przez okres krótszy niż trzy miesiące w roku poprzedzającym rok uiszczenia opłaty albo

  - zamieszkałej, na której brak jest możliwości wskazania trzech kolejnych okresów rozliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody.

DRUK DEKLARACJI DOK-1R

DRUK OŚWIADCZENIA OSW-WOD

 

 • DOK-2 dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej, wielorodzinnej, podłączonej do sieci wodociągowej i opomiarowanej (uwaga - wypełnia zarządca, wspólnota lub spółdzielnia).

DRUK DEKLARACJI DOK-2

 

 • DOK-2R dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej, wielorodzinnej (uwaga - wypełnia zarządca, wspólnota lub spółdzielnia):

  - niepodłączonej do sieci wodociągowej i nieopomiarowanej albo

  - nowo zamieszkałej albo

  - zamieszkałej przez okres krótszy niż trzy miesiące w roku poprzedzającym rok uiszczenia opłaty albo

  - zamieszkałej, na której brak jest możliwości wskazania trzech kolejnych okresów rozliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody.

DRUK DEKLARACJI DOK-2R

DRUK OŚWIADCZENIA OSW-WOD

 

Wszystkie deklaracje dostępne są pod linkiem https://marki.miasto.plus/, skąd można bezpośrednio przejść na ePUAP, wypełnić, podpisać i przesłać elektronicznie deklarację do mareckiego ratusza.


UWAGA!

Okresem rozliczeniowym jest okres zużycia wody z danej nieruchomości pomiędzy kolejnymi następującymi po sobie odczytami w danym roku kalendarzowym wskazany na fakturze wystawionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Zwolnienie "kompostownikowe" dla nieruchomości z zabudowie jednorodzinnej wynosi 2,12%.

Wprowadzony też zostaje górny, miesięczny limit opłaty za śmieci - 160,83 zł.

(zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 roku)


Jak często i do kiedy składamy deklarację?

Raz do roku:

 • w 2020 roku - od 1 sierpnia, najpóźniej do 25 września,
 • w 2021 roku - od 1 maja do 29 czerwca,
 • od 2022 roku - do 24 lutego.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez właściciela nieruchomości należy rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia Burmistrzowi Miasta Marki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie ilości zużytej wody na nieruchomości (deklaracje DOK-1 lub DOK-2). 

W myśl ustawy, dla sposobu wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie jest istotna liczba osób zameldowanych, lecz liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (dot. deklaracji ryczałtowej DOK-1R lub DOK-2R).

Deklaracje opisane powyżej stanowią podstawę do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 roku poz. 1186 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Budynek niemieszczący się w powyższej definicji będzie budynkiem wielorodzinnym.

Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 3a ww. ustawy wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach - w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 (zależnej od liczby osób).

Właściciele nieruchomości składają deklarację do Urzędu Miasta Marki (Wydział Podatków i Opłat - ul. Lisa Kuli 3A):

1) w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji,

2) pisemnie (listem poleconym lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Marki),

3) przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Nie można wysyłać deklaracji e-mailem, ani faksem.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.

W przypadku niezłożenia wyżej opisanej deklaracji zostanie wszczęte z urzędu postępowanie i wydana decyzja administracyjna o naliczeniu opłaty.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. (art. 6o ust. 1).

Ważne!

Z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na rachunek Gminy Miasto Marki numer: 91 8015 0004 0195 6412 2021 0001.

Pełnomocnictwa

Uwaga! Zmiany w zakresie pełnomocnictw od 2016 roku
Informuje się, że od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady i formularze, na których będzie można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie pełnomocnictwa:

- składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.

Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem 1 stycznia 2016 roku, a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.). Wobec powyższego pełnomocnictwa złożone w latach ubiegłych w sprawach podatku od nieruchomości traktowane będą jak pełnomocnictwa szczególne, udzielone do spraw załatwianych w 2016 roku. W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 roku, nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.

Ponadto, od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego - Druk PPO-1 plik PDF, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne mocodawca może zgłosić w formie elektronicznej do Ministra Finansów - Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Pełnomocnictwo ogólne można również zgłosić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie podlega opłacie skarbowej.

Zmiana pełnomocnictwa

 • zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - Druk OPL-1P plik PDF
 • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń - Druk OPD-1 plik PDF
 • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego - Druk OPS-1 plik PDF
 • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego - Druk OPO-1 plik PDF

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry