Złóż Deklarację

Odpady

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez właściciela nieruchomości należy rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia Burmistrzowi Miasta Marki deklaracji o liczbie zamieszkujących osób na terenie danej nieruchomości. W myśl ustawy, dla sposobów wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie jest istotna liczba osób zameldowanych, lecz liczba osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Deklaracja opisana powyżej stanowi podstawę do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 roku poz. 1186 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Budynek niemieszczący się w powyższej definicji będzie budynkiem wielorodzinnym.

Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 3a ww. ustawy wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób zamieszkujących we wszystkich lokalach - w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 (zależnej od liczby osób).

Właściciele nieruchomości składają deklarację do Urzędu Miasta Marki:

1) w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji,

2) pisemnie (listem poleconym lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Marki),

3) przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Nie można wysyłać deklaracji e-mailem, ani faksem.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.

W przypadku niezłożenia wyżej opisanej deklaracji zostanie wszczęte z urzędu postępowanie i wydana decyzja administracyjna o naliczeniu opłaty.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. (art. 6o ust. 1).

Ważne!

Z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na rachunek Gminy Miasto Marki numer: 91 8015 0004 0195 6412 2021 0001.

Pełnomocnictwa

Uwaga! Zmiany w zakresie pełnomocnictw od 2016 roku
Informuje się, że od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady i formularze, na których będzie można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie pełnomocnictwa:

- składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.

Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem 1 stycznia 2016 roku, a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.). Wobec powyższego pełnomocnictwa złożone w latach ubiegłych w sprawach podatku od nieruchomości traktowane będą jak pełnomocnictwa szczególne, udzielone do spraw załatwianych w 2016 roku. W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 roku, nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.

Ponadto, od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego - Druk PPO-1 plik PDF, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne mocodawca może zgłosić w formie elektronicznej do Ministra Finansów - Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Pełnomocnictwo ogólne można również zgłosić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie podlega opłacie skarbowej.

Zmiana pełnomocnictwa

  • zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - Druk OPL-1P plik PDF
  • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń - Druk OPD-1 plik PDF
  • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego - Druk OPS-1 plik PDF
  • zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego - Druk OPO-1 plik PDF
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03 wew. 700, 710, 720; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry