Rejestr Działalności Regulowanej

Zezwolenia Wnioski

Przedsiębiorca zamierzający na terenie miasta Marki prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Marki.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzi Burmistrz Miasta Marki. Wpis do powyższego rejestru oraz wszelkie zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta Marki na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

  1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy (NIP),
  3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Marki przedsiębiorca zobowiązany jest dołączyć (zgodnie z art. 9c ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

  1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00zł [opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych] (opłata skarbowa za zmianę wpisu - 25,00zł),
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis będzie dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Miasta Marki dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 250 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2016 roku poz. 1827 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1829 ze zm.).

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej lub w Urzędzie Miasta Marki oraz w BIP na stronie internetowej: www.marki.pl

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Stosowany wniosek składa się na podstawie art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 250 ze zm.) oraz art. 73. ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1829 ze zm.). W myśl art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03 wew. 700, 710, 720; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry