Pojemniki na odpady

Odpady

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjętymi przez Radę Miasta Marki uchwałami, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do zbierania odpadów. Pojemniki należy zakupić, wynająć lub wydzierżawić.

Minimalna pojemność pojemników

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na nieruchomościach zamieszkałych, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności wskazanej w poniższej tabeli.

Wymagana minimalna pojemność pojemników na odpady komunalne w zależności do liczby mieszkańców korzystających z tych pojemników, zgodnie z zapisami Uchwały Nr LXIV/678/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 roku poz. 2607) wynosi:

Lp. Liczba mieszkańców nieruchomości korzystających z pojemnika/ów Minimalna pojemność pojemnika/ów na odpady
1 1 - 3 120 litrów
2 4 - 7 240 litrów
3 8 - 12 480 litrów
4 >12 należy zastosować odpowiednią wielokrotność pojemników wymienionych w wierszach 1-3

Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, wyposażający nieruchomość w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz w pojemniki na odpady zbierane selektywnie, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę wymagania określone w powyższej tabeli.

Indywidualne oznakowanie pojemników

Zgodnie z §5 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Uchwała Nr LXIV/678/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku), właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, korzystający w pojemników, zobowiązani są do indywidualnego ich oznakowania polegającego na naniesieniu na nich, w widocznym miejscu, adresu nieruchomości (to jest nazwa ulicy i numer porządkowy nieruchomości ze wskazaniem numeru lokalu, jeśli dotyczy - np. ul. Przykładowa 12B/3 albo sam numer porządkowy nieruchomości ze wskazaniem numeru lokalu, jeśli dotyczy - np. 12B/3) poprzez umieszczenie:

 1. wodoodpornej naklejki,
 2. wodoodpornego napisu (np. wykonanego farbą, markerem, itp.),
 3. oznaczenia w inny sposób zabezpieczonego przed:
  1. działaniem czynników atmosferycznych,
  2. łatwym jego uszkodzeniem, bądź zmianą.

Rodzaj pojemników - polska norma

Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości oraz odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemnik powinien być szczelny, a więc w szczególności nie może być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy oraz spełniać normę PN-EN 840-1:2013-05.

Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 litrów do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.

Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

Obciążenie

Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50kg dla pojemników 110/120l oraz 100kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku. Pamiętajmy, że przeciążony pojemnik może zostać uszkodzony w trakcie odbioru odpadów.

Podstawową zasadą doboru pojemnika na odpady jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji. Pragniemy zwrócić uwagę, że często oferowane w marketach budowlanych pojemniki są pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki te nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym.

Starego typu, metalowe pojemniki typu SM110 również nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm określających wymagania stawiane pojemnikom na odpady komunalne. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Może być również przyczyną wypadku w trakcie realizacji odbioru. Uchwyty do zasypu śmieciarki, w pojemnikach metalowych SM110, przestały być produkowane na przełomie lat 80 i 90-tych ubiegłego wieku. Nowoczesne pojazdy nie mają możliwości bezpiecznego montażu pojemnika.

Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę.

Stan techniczny pojemników

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów [...].

Dlatego też wymiana starych i zniszczonych pojemników pozostaje jednym z obowiązków właścicieli nieruchomości (w tym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni).

Miejsca gromadzenia odpadów

Zgodnie z §7 ust. 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki (Uchwała Nr LXIV/678/2023 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2023 roku), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określa się sposób zgłaszania lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów przez właściciela nieruchomości:

 1. pisemnie na adres Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki al. Marszałka J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, lub
 2. drogą elektroniczną:
  1. na adres e-mail: urzad.miasta@marki.pl,
  2. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Marki, znajdującą się na platformie ePUAP.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej musi zawierać:

 1. adres nieruchomości, z której mają być odbierane odpady komunalne,
 2. wskazanie lokalizacji miejsca wystawiania odpadów komunalnych (np. altana śmietnikowa, skrzyżowanie ulic X i Y itp.),
 3. mapę sytuacyjną określającą lokalizację miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

Zniszczenie pojemników (lub innego mienia) w trakcie odbioru odpadów

Zgodnie z zawartą umową między Gminą Miasto Marki a operatorem gminnego systemu gospodarki odpadami, wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek i w trakcie odbierania odpadów, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wszelkie naprawy zniszczeń lub uszkodzeń, wykonawca ma obowiązek ustalić indywidualnie z właścicielami nieruchomości.

Zatem jeśli w trakcie odbioru odpadów został uszkodzony Państwa pojemnik na odpady (lub inne mienie) sprawę niezwłocznie należy przekazać do operatora:

Konsorcjum RDF Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz MPK Pure Home Sp. z o.o. (członek konsorcjum) z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 5.

Tel. 29 642 40 66

biuro@purehome.pl

Gmina nie pośredniczy między właścicielami nieruchomości a wykonawcą w zakresie naprawy uszkodzeń i zniszczeń.

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry