Informacje i osiągnięte poziomy

Odpady

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a-c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy o:

 • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w 2024 roku są to:
  • Sektor 1 - Marki Północne:
   • konsorcjum: RDF Sp. z o.o. (lider) i MPK Pure Home Sp. z o.o. (członek konsorcjum) z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka.
  • Sektor 2 - Marki Centralne:
   • konsorcjum: RDF Sp. z o.o. (lider) i MPK Pure Home Sp. z o.o. (członek konsorcjum) z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka.
  • Sektor 3 - Marki Południowe:
   • konsorcjum: RDF Sp. z o.o. (lider) i MPK Pure Home Sp. z o.o. (członek konsorcjum) z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka.
 • miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Rodzaj odpadu Miejsca zagospodarowania
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne PGO Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny: Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Kobierniki, gm. Stara Biała, Kobierniki 42, 09-413 Sikórz
MPK Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Przemysłowa 45, 07-411 Rzekuń
Eko-Myśl Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, ul. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz
FB Serwis Kamieńsk Sp z.o.o., Zakład przetwarzania Odpadów w Ruszczynie, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania gm. Kamieńsk, 97-360 Kamieńsk
Bioelektra Group S.A., Instalacja do mechaniczno-cieplnego przetwarzania opadów komunalnych, Różanki 12, 14-240 Susz
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Stare Lubiejewo
PUK Sp. z o. o. w Ciechanowie Instalacja do mechanicznego - biologicznego przetwarzania odpadów, Wola Pawłowska 23, 06-400 Ciechanów
Modern Recycling Sp. z o.o.  Instalacja do mechanicznego-biologicznego przetwarzania odpadów, Rudna Wielka, 56-210 Wąsosz
ZUO INTERNATIONAL Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Słubicka 50, 69-100 Kunowice
REMONDIS Sp. z o.o. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Zawodzie 18 02-981 Warszawa
PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o., Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Piotrowo Pierwsze
PreZero Zielona Energia  Sp. z o.o. Instalacja Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych, ul. Energetyczna 5, 61-163 Poznań
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, ul. Wólczyńska 249, 01-934 Warszawa
 
 
 
bioodpady stanowiące odpady komunalne Kummunalservice Vornkahl Polska Sp. z o.o. Kompostownia odpadów, Tczew 8, 83-110 Tczew
MPK Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych; ul. Przemysłowa 45, 07-411 Rzekuń
PN-WMS Sp. z.o.o. Instalacja do pryzmowego kompostowania odpadów biodegradowalnych, ul. Międzylas 1, 05-326 Międzylas
Eko-Sam Bis Sp. z o.o. Zakład Sortowni i Przetwórstwa Odpadów w Jakubowie – sortownia; 05-306 Jakubów
JAW-TRANS Paweł Jaworski - Instalacja do produkcji polepszacza glebowego, gm. Karniewo, 06-425 Byszewo
BEST-EKO Sp. z o.o. Instalacja Oczyszczalni Ścieków "Boguszowice" wraz z kompostownią; ul.  Rycerska 101, 44-251 Rybnik
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., Instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych, Lipiny Stare Al. Niepodległości 253, 05-200 Wołomin
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Kompostownia kontenerowa, ul. Wólczyńska 249, 01-934 Warszawa
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o., Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wysiece Wysieka, 11-200 Bartoszyce
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Franki, 99-340 Krośniewice
Eko-Myśl Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz
AMEST OTWOCK Sp. z o.o., Składowisko Amest Otwock, 05-400 Otwock
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Al. Niepodległości 253, Stare Lipiny, 05-200 Wołomin
PG INWEST Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu, ul. BWTZ (Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczym) 19, 05-170 Zakroczym
FBSerwis Kamieńsk Sp. z.o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, gm. Kamieńsk, 97-360 Kamieńsk
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Stare Lubiejewo
CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o., Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, Rudna Wielka, 56-210 Wąsocz
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o., odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Siedliska, ul. Siedliska 77, 19-300 Ełk
ZUO INTERNATIONAL Sp. z o.o. Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne; ul. Słubicka 50, 69-100 Kunowice
PUK Sp. z o. o. w Ciechanowie, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Wola Pawłowska 23, 06-400 Ciechanów
"COFINCO-POLAND" Sp. z o.o.,  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - sektor IV (Etap I), ul. Dębina, Jastrzębie-Zdrój
Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Kobiernikach, gm. Stara Biała, Kobierniki 42, 09-413 Sikórz
 
 • osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomy składowania (od 2021 roku)

Rok Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych
% dopuszczalny max % dopuszczalne min. % dopuszczalne max.
2026       56%   30%
2025       55%   30%
2024       45%    
2023 3,37% brak przepisów* 21,01% 35% 7,55% brak przepisów***
2022 25,48% brak przepisów* 31,30% 25% 19,44% brak przepisów***
2021 0,12% brak przepisów* 27,95%** 20% 7,17%** brak przepisów***

* brak jest przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 roku poz. 399). Obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412), przy czym poziomy wskazane w ww. rozporządzeniu obowiązują do dnia 16 lipca 2020 roku.

** 27,95% oraz 7,17% - zgodnie ze złożoną korektą z 3 czerwca 2022 roku sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok obliczono powyższe poziomy, przy czym ze względu na brak zatwierdzonego sprawozdania jednego z podmiotów, który realizował odbiory z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki (firma PROGRES Maciej Borowiecki), dane w działach VII i VIII powyższego sprawozdania (sprawozdania Gminy Miasto Marki) są niekompletne. Firma PROGRES Maciej Borowiecki pomimo wezwania skorygowała sprawozdanie po terminie, jednak nadal dane są niespójne z raportami miesięcznymi. Dodatkowo tutejszy Organ wystąpił do 11 przedsiębiorstw, do których były dostarczane przez firmę PROGRES Maciej Borowiecki odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Miasto Marki. Niestety nie wszystkie podmioty udzieliły informacji we wskazanym zakresie (zignorowanie pisma, bądź w odpowiedzi przekazały informacje, że wnioskowane dane przekazały do firmy PROGRES Maciej Borowiecki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 15.07 za I półrocze i do 15.01 za II półrocze i nie mają prawnego obowiązku tych informacji udzielać gminie). Z kolei wszystkie odpowiedzi i oświadczenia otrzymane na wystosowane wezwania posłużyły do skorygowania niniejszego sprawozdania, by najrzetelniej przedstawiało ono stan gospodarowania odpadami w Gminie Miasto Marki za 2021 rok. 

*** zgodnie z art. 3b ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 roku poz. 399) poziomy składowania wskazane są od 2025 roku. Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości 30% wagowo za każdy rok w latach 2025-2029, 20% wagowo za każdy rok w latach 2030-2034, 10% wagowo w 2035 roku i za każdy kolejny rok w latach następnych.

Poziomy odzysku i recyklingu osiągnięte przez Gminę Miasto Marki w latach 2012-2021 (z wyłączeniem w 2021 roku poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania)

Rok Nazwa instytucji
(wykonawca)
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
[%] dopusz. max. [%] dopusz. min. [%] dopusz. min.
2021****

Miasto Marki (Remondis, Progres)

X X X X 90,23% 70%
2020 Miasto Marki (Remondis) 0,39% 35% 76,00% 50% 33,57% 70%
2019 Miasto Marki (Remondis) 0,00% 40% 58,44% 40% 48,81% 60%
2018 Miasto Marki
(Remondis)
0,20% 40% 45,17% 30% 52,56% 50%
2017 Miasto Marki
(Remondis)
0,015% 45% 34,12% 20% 66,55% 45%
2016 Miasto Marki
(LEKARO;
TOENSMEIER)
2,18% 45% 31,67% 18% 48,35% 42%
2015 Miasto Marki
(LEKARO;
TOENSMEIER)
2,89% 50% 31,17% 16% 100,00% 40%
2014 Miasto Marki
(LEKARO)
6,20% 50% 18,87% 14% 100,00% 38%
2013 Miasto Marki
(LEKARO)
18,90% 50% 27,28% 12% 98,77% 36%
2012
Miasto Marki
 
43,40% 75% 25,26% 10% 100,00% 30%

**** zmiana przepisów w zakresie sposobu wyliczania poziomów

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry