Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zezwolenia Wnioski

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności;
  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
 2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);
 3. Kserokopie dowodu rejestracyjnego pojazdów używanych do prowadzenia działalności objętej wnioskiem z aktualnym badaniem technicznym.
 4. Dokument potwierdzający prawo do korzystania z zaplecza technicznego do konserwacji i parkowania sprzętu technicznego. Zaplecze techniczne musi znajdować się na terenie przeznaczonym do tego celu w planie zagospodarowania przestrzennego.
 5. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną

 

Opłaty

Opłata za każde zezwolenie wynosi 107,00 zł

Zmiana decyzji: 53,50 zł

Opłaty wnoszone są na miejscu w banku znajdującym się w budynku Urzędu Miasta Marki, na poczcie lub przelewem na rachunek bankowy:
91 8015 0004 0195 6412 2021 0001

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania zawarte jest w decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Wszystkie druki znajdują się tu: https://marki.miasto.plus/

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry